Skip to content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, práva a povinnosti spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o, so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 797, IČ DPH: SK2020333007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka č. 2835/B (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkov, ktorými sú fyzické osoby – nepodnikatelia, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kupujúci“), ktoré vznikajú pri predaji výrobkov a služieb (ďalej spoločne len „tovar“) v kamenných prevádzkach predávajúceho.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „zákon č. 40/1964 Zb.“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“). Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“). Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v znení platnom v čase uzavretia zmluvy ohľadom predaja výrobku alebo poskytnutia služby.

1.3. Spotrebiteľ je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Tento kupujúci sa riadi VOP v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, zákonom č. 513/1991 Zb. a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim, ak takáto zmluva existuje. Individuálna zmluva a kogentné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP v zmysle vyššie uvedeného tohto odseku.

1.5. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy, uzatváraní a plnení zmlúv uzatváraných na diaľku alebo uzatváraní a plnení zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Predávajúci vykonáva predaj osobne v kamennej prevádzke v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. a zákonom č. 250/2007 Z. z. alebo uzatvára zmluvy na diaľku alebo uzatvára zmluvy mimo prevádzkových priestorov na základe zákona č. 102/2014 Z. z. alebo uzatvára individuálne zmluvy v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb.

2. Kúpna zmluva uzavretá v kamennej prevádzke

2.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou je aj reklamačný poriadok umiestnený na internetovej stránke predávajúceho (https://www.dekra.sk/obchodne-podmienky/reklamacny-poriadok) a v kamenných prevádzkach predávajúceho.

2.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v kamennej prevádzke. Na základe kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy (tovar) kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

2.3. Predaj tovaru spotrebiteľovi na základe kúpnej zmluvy v kamennej prevádzke podlieha právnej úprave zákona č.40/1964 Z. z. a ustanoveniam zákona č. 250/2007 Z. z. v zmysle ods. 1.2. pričom sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP.

2.4. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom podľa ods. 1.4 týchto VOP a nemá s predávajúcim uzavretú individuálnu zmluvu, použijú sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy v kamennej prevádzke primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. a tieto VOP.

3. Zmluva uzavretá na diaľku a Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov

3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri predaji na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (ďalej spoločne len „Zmluva“) sa riadi ustanoveniami zákona č.102/2014 Z. z. a príslušnými ustanoveniami zákonov podľa ods. 1.2. pričom sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP.

3.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim do ponukového katalógu internetového obchodu umiestneného na web stránke www.dekra.sk (ďalej len „ponukový katalóg“), ktorý súčasne obsahuje všetky informácie v súlade s §3 zákona č.102/2014 Z. z. Predávajúci je po dobu umiestenia predmetného tovaru v ponukovom katalógu viazaný informáciami, ktoré pri tovare uviedol a následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú zmluvu.

3.3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ podľa ods. 1.4 týchto VOP, riadi sa obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, zákonom č. 513/1991 Zb. a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim, ak bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá. Individuálna zmluva a ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. majú prednosť pred týmito VOP.

4. Ceny tovaru

4.1. Predávajúci uvádza ceny tovaru v kamenných prevádzkach v platných a verejne dostupných cenníkoch v zmysle § 14 zákona č. 250/2007 Z. z.

4.2. Ceny dohodnuté v individuálnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim majú prednosť pred cenami tovaru uvedenými v bode 4.1.

5. Platby za tovar

5.1. Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi pri nákupe v kamennej prevádzke tieto druhy platby za tovar:

5.1.1. v hotovosti

5.1.2. platobnou kartou

5.2. Pri platbe podľa bodu 5.1. sa predávajúci zaväzuje, že v okamihu uskutočnenia platby nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru, za ktorý zaplatil a predávajúci sa zaväzuje bezodkladne mu ho odovzdať, resp. poskytnúť službu podľa kapacitných možností.

5.3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, platobné podmienky si s predávajúcim dohodne v individuálnej zmluve, ktorá má prednosť pred týmito VOP. V prípade, že v individuálnej zmluve nie sú dohodnuté platobné podmienky, riadia sa pravidlá platby za tovar týmito VOP a zákonom č. 513/1991 Zb.

6. Odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

6.1. Predávajúci sa pri odstúpení spotrebiteľa od Zmluvy riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.

6.2. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, vzťahuje sa na neho právo na odstúpenie od Zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. a v prípade, že má s predávajúcim uzatvorenú individuálnu zmluvu, odstúpenie od Zmluvy sa riadi prednostne jej ustanoveniami.

7. Objednanie termínu poskytnutia služby

7.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť objednať si termín poskytnutia služby (vykonanie technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly vozidla) prostredníctvom svojej internetovej stránky www.dekra.sk (https://www.dekra.sk/stk/objednat-sa-na-stk).

7.2. Platnú objednávku preukazuje kupujúci potvrdzujúcou SMS, resp. emailovou správou, ktorá mu bola doručená vzápätí po uskutočnení objednávky na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, že sa kupujúci takou SMS, resp. emailovou správou nemôže preukázať, predávajúci nie je povinný objednávku vybaviť.

7.3. V prípade, že zo strany kupujúceho dôjde k časovému oneskoreniu na objednaný termín o viac ako 10 minút, predávajúci je oprávnený dohodnutý termín poskytnutia služby zrušiť, pričom predávajúcemu nevzniká povinnosť poskytnúť kupujúcemu náhradný termín.

8. Ochrana osobných údajov – informovanie dotknutých osôb v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“)

8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje kupujúceho, ktoré nadobudol a spracúva za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu pri predaji tovaru (ďalej len „osobné údaje“) bude spracúvať v súlade s Nariadením.

8.2. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu zmluvy.

8.3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je predzmluvný a zmluvný vzťah.

8.4. Predávajúci sa zaväzuje využívať osobné údaje výlučne na účel, na ktorý ich získal; nebude ich zverejňovať, sprístupňovať alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou tých subjektov, ktorým sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinné ich sprístupniť alebo poskytnúť. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie.

8.5. Kupujúci má voči predávajúcemu právo požadovať prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia a namietať podľa článku 21 Nariadenia voči ich spracúvaniu, na opravu podľa článku 16 Nariadenia, na výmaz podľa článku 17 Nariadenia, na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.6. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracúvania. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané a dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej doby podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Po skončení úložnej doby budú zlikvidované.

8.7. Kupujúci sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom spracovania jeho osobných údajov na predávajúceho písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@dekra.com.

8.8. Ďalšie informácie o podmienkach spracovania osobných údajov kupujúceho podľa článku 13 Nariadenia sa nachádzajú na adrese https://www.dekra.sk v príslušnej sekcii.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava; Odbor výkonu dozoru; tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04)

9.2. Zodpovednosť za vady výrobku alebo služby upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti DEKRA Slovensko zverejnený na webovej stránke (https://www.dekra.sk/obchodne-podmienky/reklamacny-poriadok).

9.3. Poskytovanie služieb technickej kontroly a emisnej kontroly podlieha personálnym a kapacitným možnostiam prevádzky. Predávajúci si vyhradzuje právo určovať poradie poskytnutia služby. Prednosť majú objednaní zákazníci, zákazníci, ktorí majú uzavretú individuálnu zmluvu a vybraní zákazníci (spoločnosti), ktorí vykonávajú činnosť vo verejnom záujme (záchranné zložky integrovaného záchranného systému a pod.)

9.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 1.9.2019.

Stránka je dočasne v rekonštrukcii. 

 

V prípade záujmu a otázok nám napíšte na mail:
autokontrola@dekra.com

Ďakujeme.
Autokontrola DEKRA Slovensko.